Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktywny Samorząd

Aktywny samorząd 2018

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Myślenicach informuje, że w Powiat Myślenicki podobnie jak w latach poprzednich, przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Uwaga Wnioskodawcy

Zgodnie z przyjętym w dniu 31 stycznia 2018 roku przez Zarząd PFRON dokumentem
pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku, realizowane będą następujące zadania:

Moduł I

likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 –pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

 • dostosowanie samochodu do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcji ruchu umożliwiających użytkowanie samochodu przez osobą niepełnosprawną lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego (urządzenia montowane fabrycznie lub dodatkowo np. ręczny gaz/hamulec, specjalne siedzenia, fotelik do przewozu dzieci niepełnosprawnych),
 • znaczny lub umiarkowany stopień  niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu ruchu,
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dofinansowanie do 8 000 zł
 •  udział  własny 15%

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B:

 • znaczny lub umiarkowany stopień  niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,
 • dofinansowanie lub refundacja (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku) kursu i egzaminów do - 1500 zł
 • dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy, w przypadku kursu odbywającego się  poza miejscowością zamieszkania do 600 zł
 • udział  własny 25%

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
 • dofinansowanie:
 • dla osoby niewidomej 20 000 zł w tym na urządzenie brajlowskie 12 000 zł.
 • dla pozostałych osób z dysfunkcja narządu wzroku – 8 000 zł
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończy górnych – 5 000 zł
 • udział własny 10 %.

Zadanie 2dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 • dofinansowane dla osoby głuchoniewidomej – 4 000 zł
 • dla pozostałych osób – 2 000 zł

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 • znaczny stopień  niepełnosprawności lub orzeczeni o niepełnosprawności,
 • dofinansowanie lub refundacja (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku) –3 000 zł

Zadanie 3pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne i Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 • stopień  niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinii eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • potwierdzone opinię eksperta PFRON rokowania w uzyskaniu zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Dofinansowanie:

w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia – 20.000 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

w Zadaniu nr 4 – do 30% ww. kwoty,

w Zadaniu nr 3  i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 ;

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • aktywność zawodowa (zatrudnienie lub rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub rejestracja w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu),
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka,
 • dofinansowanie lub refundacja kosztów (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku) pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opiekę (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
 • wysokość dofinansowania - 200 zł miesięcznie (nie więcej niż 2400 zł. w ciągu roku) na jedną (każdą) osobę  zależną,
 • udział własny 15%.

W roku 2018 w ramach modułu I, zgodnie z dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku, preferowane są wnioski osób niepełnosprawnych, które
s
ą zatrudnione.

Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub
w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe
w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.

Z dofinansowania do nauki może skorzystać:

● osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,

● osoba niepełnosprawna pobierająca naukę w szkole wyższej lub w szkole policealnej, lub kolegium, lub ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wysokość dofinansowania semestru/półrocza:

opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3 000,00 jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę. Z uwzględnieniem udziału własnego beneficjenta wynoszącego co najmniej 15% kosztów czesnego, co dotyczy beneficjentów zatrudnionych.

- Wyliczona kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę czesne) ulega zmniejszeniu o 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca po pomyślnym ukończeniu nauki objętej w ramach programu dofinansowaniem ze środków PFRON w zakresie danej formy kształcenia na poziomie wyższym, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym chyba, że wnioskodawca:

- ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON, albo

- jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym, wówczas zmniejszenie kwoty dofinansowania czesnego nie obowiązuje.

dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000,00 zł

dodatek na pokrycie kosztów kształceniado 1 000,00 zł

- dodatek może był zwiększony w przypadkach:

700 zł – gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z tytułu barier w poruszaniu się lub barier w  komunikowaniu się ,

500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,

300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Ostateczna decyzja dotycząca zakresu i wysokości dodatku należy do realizatora programu.

● Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę
na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.

Udział własny wnioskodawcy w module II w zakresie kosztów czesnego wynosi:

● 15% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

● 65% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia  na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Pomoc w Module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny, jego wysokość zależy od roku nauki:

do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,

do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,

do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie dofinansowania w Module II

- dofinansowanie kosztów opłaty za naukę (czesne) i dodatek na przeprowadzenie przewodu doktorskiego przekazywane jest po zawarciu umowy dofinansowania.

- dodatek na pokrycie kosztów kształcenia przekazywany jest po dostarczeniu Realizatorowi informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał  na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki.

Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 1. „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

Program przewiduje możliwość  refundacji kosztów czesnego, poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania, dotyczących aktualnie trwającego roku akademickiego (2017/2018).

Terminy składania wniosków:

Moduł I – od   20 marca do 30 sierpnia 2018 r.

Moduł II – od 20 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018

Moduł II – od 01 września do 10 października  2018 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019.

Pozostałe informacje oraz warunki dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd” są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu - Aktywny samorząd  w 2018 roku” znajdujące się na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/


Druki wniosków na moduł I i moduł II dostępne są poniżej


Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania


Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym


Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależne


Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym


Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)


Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B


Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu


Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości


Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania