Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktywny Samorząd

Aktywny samorząd 2017

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Myślenicach informuje, że w Powiat Myślenicki podobnie jak w latach poprzednich, przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.


Uwaga Wnioskodawcy

Zgodnie z przyjętym w dniu 24 stycznia 2017 roku przez Zarząd PFRON dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku, realizowane będą następujące zadania:

Moduł I

likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:


Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 –pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

- dostosowanie samochodu do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcji ruchu umożliwiających użytkowanie samochodu przez osobą niepełnosprawną lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego (urządzenia montowane fabrycznie lub dodatkowo np. ręczny gaz/hamulec, specjalne siedzenia, fotelik do przewozu dzieci niepełnosprawnych),

- znaczny lub umiarkowany stopień  niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- dysfunkcja narządu ruchu,

- wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dofinansowanie do 5 000 zł

- udział  własny 15%

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B:

- znaczny lub umiarkowany stopień  niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej,

- dysfunkcja narządu ruchu,

- dofinansowanie lub refundacja (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku) kursu
i egzaminów do - 1500 zł

- dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy, w przypadku kursu odbywającego się  poza miejscowością zamieszkania do 600 zł

- udział  własny 25%


Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

- dofinansowanie:

- dla osoby niewidomej 20 000 zł w tym na urządzenie brajlowskie 12 000 zł.

- dla pozostałych osób z dysfunkcja narządu wzroku – 8 000 zł

- dla osoby z dysfunkcją obu kończy górnych – 5 000 zł

- udział własny 10 %.

Zadanie 2dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- dofinansowane dla osoby głuchoniewidomej – 4 000 zł

- dla pozostałych osób – 2 000 zł


Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- znaczny stopień  niepełnosprawności lub orzeczeni o niepełnosprawności,

- dofinansowanie lub refundacja (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku) – 2 000 zł

Zadanie 3pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne i Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

- stopień  niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- potwierdzona opinii eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego

- potwierdzone opinię eksperta PFRON rokowania w uzyskaniu zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

- dofinansowanie w zadaniu 3 - od 9 000 zł do 25 000 zł w zależności od poziomu amputacji kończyny, a w zadaniu 4 – 30% ww. kwot,

- udział własny 10%.


Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- aktywność zawodowa (zatrudnienie lub rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub rejestracja w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu),

- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka,

- dofinansowanie lub refundacja kosztów (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku) pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opiekę (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

- wysokość dofinansowania - 200 zł miesięcznie (nie więcej niż 2400 zł. w ciągu roku) na jedną (każdą) osobę  zależną,

- udział własny 15%.

W roku 2017 w ramach modułu I, zgodnie z dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku, preferowane są wnioski osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione.


Moduł II

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.

Z dofinansowania do nauki może skorzystać:

● osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,

● osoba niepełnosprawna pobierająca naukę w szkole wyższej lub w szkole policealnej, lub kolegium, lub ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wysokość dofinansowania semestru/półrocza:

opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3 000,00 jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę. Z uwzględnieniem udziału własnego beneficjenta wynoszącego co najmniej 15% kosztów czesnego, co dotyczy beneficjentów zatrudnionych.

- Wyliczona kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę czesne) ulega zmniejszeniu o 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca po pomyślnym ukończeniu nauki objętej w ramach programu dofinansowaniem ze środków PFRON w zakresie danej formy kształcenia na poziomie wyższym, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym chyba, że wnioskodawca:

- ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON, albo

- jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym, wówczas zmniejszenie kwoty dofinansowania czesnego nie obowiązuje.

dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000,00 zł

dodatek na pokrycie kosztów kształceniado 1 000,00 zł

- dodatek może był zwiększony w przypadkach:

- gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z tytułu barier w poruszaniu się lub barier w komunikowaniu się – do 700

- gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania – do 500 zł

- gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny – do 300 zł

- gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki do
300 zł

Ostateczna decyzja dotycząca zakresu i wysokości dodatku należy do realizatora programu.

● Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.

Udział własny wnioskodawcy w module II w zakresie kosztów czesnego wynosi:

● 15% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

● 65% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Pomoc w Module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny, jego wysokość zależy od roku nauki:

- do 25% wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku – na I roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających 1 rok –
do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,

- do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – na II roku nauki,

- do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – na III roku nauki,

- do 100 % wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – na kolejnych latach (od IV roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, na studiach II stopnia i studiach doktoranckich.


Przekazanie dofinansowania w Module II

- dofinansowanie kosztów opłaty za naukę (czesne) i dodatek na przeprowadzenie przewodu doktorskiego przekazywane jest po zawarciu umowy dofinansowania.

- dodatek na pokrycie kosztów kształcenia przekazywany jest po dostarczeniu Realizatorowi informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał  na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki.

Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON maksymalnie w ramach
20 semestrów/półroczy równych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach innych programów PFRON – „STUDENT”
i „STUDENT II”. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów niż dopuszczalna, mogą uzyskać pomoc
w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31.01.2014 r. form kształcenia na poziomie wyższym, jeżeli są one realizowane zgodnie z programem studiów.

Program przewiduje możliwość  refundacji kosztów czesnego, poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania, dotyczących aktualnie trwającego roku akademickiego (2016/2017r.)


Terminy składania wniosków:

Moduł I – od   01 marca do 30 sierpnia 2017r.

Moduł II – od 01 marca 2017 r. do 30 marca 2017r. na semestr letni 2016/2017

Moduł II – od 01 września do 10 października  2017r. na semestr zimowy 2017/2018

Pozostałe informacje oraz warunki dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd” są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu - Aktywny samorząd  w 2017 roku” znajdujące się na stronie internetowej : www.pfron.org.pl

Dodatkowe informacje dla studentów są dostępne na stronie: www.pfron.org.pl/pl/studenci

Druki wniosków na moduł I i moduł II dostępne są poniżej:Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu


Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B


Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania


Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania


Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym


Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości


Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)


Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej


Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym