Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Program Wyrównywania Różnic między Regionami II

Email Drukuj PDF

W związku z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego Nr XLV/386/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenie woli przystąpienia przez Powiat Myślenicki do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II” w 2014 roku Zarząd Powiatu w Myślenicach zaprasza zainteresowane osoby i podmioty do udziału w w/w Programie.

Wnioski wraz załącznikami można składać do 31 marca 2014 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, ul. Kazimierza Wielkiego 5, pok. 13,
I p., tel.: 12 274 98 14.

Więcej…
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Projekt PFRON pn. "Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach"

W związku z realizacją przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. "Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach, Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON zwrócił się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach o zebranie informacji na temat ewentualnych adresatów/odbiorców zainteresowanych problematyką dostępności środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych oraz uczestnictwem w projekcie.

Więcej…
   

Drugie strategiczne spotkanie warsztatowe

Email Drukuj PDF

Drugie strategiczne spotkanie warsztatowe dot. "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 2014-2020" i "Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myślenickim na lata 2014-2020"

09 grudnia w sali obrad Rady Powiatu Myślenickiego odbyło się drugie spotkanie konsultacyjno-warsztatowe będące elementem przygotowania dwóch dokumentów programowych powiatu myślenickiego tj.: "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 2014-2020" oraz zgodnego z powyższą strategią "Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myślenickim na lata 2014-2020". Tak jak poprzednio w spotkaniu wzięło udział liczne grono zaproszonych przez Starostę Myślenickiego przedstawicieli samorządów gminnych, samorządu powiatowego, publicznych i niepublicznych instytucji pomocowych gmin i powiatu, a szczególnie przedstawicieli pomocowych organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu myślenickiego.

Więcej…
 

Zarządzenie

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE

Nr DR-Z-021-33/2013

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

z dnia 28 listopada 2013 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zmianami) oraz w oparciu o § 5 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Ustalam dzień 24 grudnia 2013 r. (wtorek) – dniem wolnym od pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.
  2. 2. Odpracowanie dnia wolnego nastąpi w dniu 14 grudnia 2013 r. (sobota).
  3. W dniu wyznaczonym do odpracowania ustalam czas pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach w godzinach 7.30 do 15.30.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dyrektor PCPR
/-/ mgr Piotr Gofroń

 


Strona 9 z 13