Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zarządzenie

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE
Nr DR-DZ-021-41/2012
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach
z dnia 07 maja 2012 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Myślenicach oraz działającego przy tej jednostce Ośrodka Interwencji Kryzysowej
i Poradnictwa.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) oraz w oparciu o § 7 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach zarządzam, co następuje:

§ 1.
 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2012 r. (poniedziałek) - dniem wolnym od pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach oraz działającego przy tej jednostce Ośrodka Interwencji kryzysowej i Poradnictwa.
 2. Odpracowanie dnia wolnego nastąpi w dniu 15 grudnia 2012 r. (sobota).
 3. W dniu wyznaczonym do odpracowania ustalam czas pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach oraz działającego przy tej jednostce Ośrodka Interwencji kryzysowej i Poradnictwa w godzinach 7.30 do 15.30.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dyrektor PCPR
/-/ mgr Piotr Gofroń

 

Aktywny samorząd

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż zostało zawarte porozumienie pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Powiatem Myślenickim na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Program przewiduje następujące formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

 • obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
 • obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
 • obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
 • obszar B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
 • obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu)

Aktywny samorząd - informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje oraz wnioski na realizację w/w obszarów można pobrać w PCPR w Myślenicach ul. K. Wielkiego 5, 32-400 Myślenice pok. 19 ( I piętro).

 

XIII Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D.2012

Email Drukuj PDF

Minęło już dwanaście lat, gdy odbyła się pierwsza impreza integracyjna osób niepełnosprawnych ze społecznościami, osobami, organizacjami i instytucjami powiatu myślenickiego. Organizowane od 2000 roku - Powiatowe Spotkania Integracyjne nabrały charakteru cyklicznego. Tradycyjnie więc, Starosta Myślenicki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach oraz Domy Pomocy Społecznej powiatu myślenickiego, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach i Lubniu, a także Warsztaty Terapii Zajęciowej w Harbutowicach, Myślenicach i Dobczycach zamierzają zorganizować kolejne, XIII. Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D. 2012.

Więcej…
 

Zmiany w przepisach

Email Drukuj PDF

Zmiany w przepisach dotyczące osób niepełnosprawnych obowiązujące od 01 stycznia 2012 r.

Począwszy od 01 stycznia 2012 r. wchodzi kilka zmian, które będą miały dosyć duże znaczenie dla osób niepełnosprawnych. Niektóre z nich spowodują ułatwienia dla samych zainteresowanych, a inne wprowadzą pewne ograniczenia i budzą duży niepokój wśród pracowników niepełnosprawnych.

Na pewno ustawodawcy w końcu wyszli naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych pobierających rentę socjalną. Dotychczasowy próg (30% średniego miesięcznego wynagrodzenia), po przekroczeniu którego zawieszano świadczenie był wyjątkowo niesprawiedliwy i powodował brak zainteresowania podejmowaniem aktywności zawodowej przez te osoby. Podniesienie tego limitu było od dawna postulowane i oczekiwane przez środowisko osób niepełnosprawnych.

Więcej…
 

XII Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D.2011

Email Drukuj PDF

Minęło już jedenaście lat, gdy odbyła się pierwsza impreza integracyjna osób niepełnosprawnych ze społecznościami, osobami, organizacjami i instytucjami powiatu myślenickiego. Organizowane od 2000 roku - Powiatowe Spotkania Integracyjne nabrały charakteru cyklicznego. Tradycyjnie więc, Starosta Myślenicki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach oraz Domy Pomocy Społecznej powiatu myślenickiego, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach i Lubniu, a także Warsztaty Terapii Zajęciowej w Harbutowicach, Myślenicach i Dobczycach zamierzają zorganizować kolejne, XII. Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D. 2011.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15.00 w dniu 16 czerwca br. (czwartek) w Myślenicach na Zarabiu przy zespole gastronomiczno rekreacyjnym "BANDEROZA" przy ul. Parkowej.

Więcej…
 


Strona 16 z 18